ÜLKÜCÜ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1- Derneğin adı Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği olup, kısa adı ÜLKÜ – TEK’ tir.

DERNEĞİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, gerekli görülen yerlerde, Genel kurul kararıyla şubeler açabilir, yurt dışındaki dernek veya üst kuruluşlara katılabilir. Yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Madde 3- Teknik Eğitim veren; Üniversite, Yüksek Okul,Teknik ve Yüksek Teknik Okulu, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri mezunu olan üyelerimiz.

A ) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, uygulama esnasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak.

B ) Mesleki, bilgi ve görgü ile genel kültürlerini artırmak, her alanda gelişen teknolojiyi takip etmek ve üyelerini bu hususlarda bilgilendirmek.

C ) Ülkenin teknolojik kalkınmasına yararlı elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek bu amaca ulaşmak için;

A ) Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller ve açık oturumlar düzenler.

B ) Mesleki, teknik ve lisan kursları açar.

C ) Üyeleri arasında veya dışardan hizmet verenlere teşvik edici ödüller dağıtır.

D ) Teknik araştırma faaliyetlerinde bulunur.

E ) Teknik eğitimdeki yoksul ve çalışkan talebelere yurtlar açar, burslar verir.

F ) Yetkili makamların iznini alarak uluslararası teknik araştırma kuruluşlarıyla temaslarda bulunur, onların Türkiye’deki faaliyetlerine yardımcı olur.

G ) Teknik gelişmeler ve mesleki faaliyetlerle ilgili olarak haber bülteni ve mecmua neşreder.

H) Yurtiçi ve yurtdışı turistik ve teknik amaçlı geziler düzenler.

I) Her türlü eğitim, geliştirme ve bütünleşme faaliyetlerinde bulunur.

İ) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

J) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

K) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

L) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

M) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

N) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

O) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

Ö) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

P) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.